潜能书法教育培训网
 
您现在的位置:潜能书法教育网>> 菁菁校园>> 高中

国学:拼音版《三字经》上

作者:     |    来源:潜能书法网    |    发布时间:2011年02月24日    |    【字体:
 

rén z  hī    chū  xìng  běn shàn      xìng xiāng jìn      xí  xiāng yuǎn      gǒu  bú   jiào    xìng   nǎi  qiān
                    

jiào   zhī   dào   guì   yǐ  zhuān         mèng mǔ         lín   chǔ        zǐ      xué     duàn   jī    zhù
           处        

dòu  yān shān   yǒu   yì  f āng       jiào  wǔ       míng   jù  yang        yǎng bú   jiào     fù    zhī   guò
        子            

jiào   bù   yán    shī   zhī   duò        zǐ    bù    xué    fēi    suǒ            yòu  bù    xué     lǎo   hé   wéi
        学         学 

yù     bù   zhuó   chéng  qì       rén   bù   xué        zhī             wèi   rén        fāng  shào  shí
                      

qīn    shī  yǒu     xí                 xiāng jiǔ líng     néng  wēn   xí        xiào  yú  qīn      suǒ  dāng  zhí
                     

róng  sì     suì  néng  ràng   lí             zhǎng    yí  xiān  zhī        shǒu xiào   tì      cì   jiàn   wén
                   

zhī  mǒu  shù   shí mǒu  wén             ér  shí       shí   ér    bǎi         bǎi    ér   qiān   qiān   ér   wàn
                      
sān   cái  zhě      tiān    dì  rén       sān guāng zhě      rì  yuè  xīng        sān  gāng  zhě    jūn  chén   
三 者                  
   zǐ     qīn     fū      shun       yuē chūn xià    yuē  qiū  dōng        cǐ         shí    yùn  bù  qióng
                         
yuē  nán   běi   yuē   xī   dōng        cǐ     sì    fāng  yìng  hū zhōng        yuē  shuǐ  huǒ       jīn   
    西                    
    wǔ   xíng   běn   hū  shù        shí  gān  zhě    jiǎ    zhì   guǐ       shí   èr   zhī    zǐ   zhì   hài
                     

yuē huáng dào   rì suǒ  chán        yuē  ch dào dāng zhōng quán        hì   dào  xià   wēn  nuǎ jí
                        
wǒ zhōng huá  zài  dōng  běi         yuē jiāng  hé   yuē   huái     jì          cǐ   sì    dú   shuǐ   zhī    jì
                       
yuē  dài  huá hāo héng héng        cǐ  wǔ   yuè s hān  zhī míng          yuē  shì nóng yuē gōng shāng
                         

cǐ     sì  mín   guó zhī liáng        dì   suǒ  shēng  yǒu  cǎo   mù         cǐ   zhí  wù    biàn  shuǐ  lù
                         
yǒu chóng yú  yǒu niǎo shòu        cǐ dòng  wù     néng  fēi  zǒu          dào liáng shū    mài  shǔ     
                            

cǐ      liù       rén   suǒ  shí       mǎ  niú  yáng     jī    quǎn   shǐ           l iù     chù    rén   suǒ   
                        
yuē          yuē   āi              ài    wù    yù      qī   qíng               yuē  rén    yì      lǐ     zhì   xìn
                       

关于潜能书法    |    想象力中心    |    联系我们    |    您的建议    |    友情链接    |    设为首页    |    激情演讲网     |    中国书画交易网    |    嘉鸿在线    |    一迪网络    |    版权声明
深圳少儿书法培训深圳青少年书法培训深圳成人书法培训深圳硬笔书法培训深圳毛笔书法培训书法名家题字业务书法培训中心 少儿书法培训 | 成人书法教学 | 书法函授 | 书法教育 | 艺术签名 | 名家字画 | 艺术欣赏 | 书画交易
  
返回顶部